آسیب های شبکه اجتماعی-ایجاد شک و تردید در خانواده

در بعضی از خانواده ها استفاده از این شبکه های اجتماعی باعث ایجاد شک و تردید بین آنها می شود که این امر ممکن است منجر به فروپاشی خانواده شود.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید