تحلیل محتوای فارسی1

دانلود

هدف شبکه های ماهواره ای مثل فارسی1 چیست؟
شبکه های ماهواره ای چه مشکلاتی را در بین خانواده ها به وجود آورده اند؟

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید