مستندی از دختران فریب خورده فضای مجازی

دانلود

افرادی در فضای مجازی به دنبال سودجویی هستند. در این مستند نمونه ای از این سودجویی ها را می بینیم.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید