آسیب های نرم افزار های شبکه های اجتماعی-فردمحوری و لذت گرایی

دانلود

در واقع نرم افزارهای شبکه اجتماعی انسان را از نزدیکان دور و به غریبه ها نزدیک می کند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید