آسیب های شبکه های اجتماعی- ایجاد تغییر در زیستن انسان

از اهداف رسانه و شبکه های اجتماعی ایجاد تغییر در رفتار، افکار، عواطف و احساسات و … است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید