آسیب های شبکه های اجتماعی – دوری از خانواده

دانلود

شبکه های اجتماعی انسان را از نزدیکان دور و به غریبه ها نزدیک می کند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید