اینترنت چگونه وارد کشور ما می شود؟

دانلود

اینترنت آمریکا از 14 کشور عبور می کند و سپس وارد ارتباطات زیرساخت و Isp ها و سپس وارد گوشی و تبلت و رایانه ما می شود.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید