هدف نرم افزار همراه توو(Twoo)

دانلود

هدف از این نرم افزار دوستیابی و ایجاد روابط نزدیک بین دو جنس مخالف در فضای مجازی بود. البته این روابط گاهی منجر به ازدواج دو طرف می شد ولی چون طرفین آشنایی درستی از یکدیگر نداشتند و همچنین دوستیابی اینترنتی نمی تواند ایجاد حس تعهد کند و اینکه دروغگویی در فضای مجازی خیلی آسان صورت می گیرد خیلی زود این روابط از هم می پاشید.اقتصاد چنین برنامه هایی نیز بر بنیان شکست ها و جدایی های عاطفی کاربرانش استوار است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید