آشنایی با نرم افزار کاکائوتالک-kakao talk

دانلود

این نرم افزار ساخت کره جنوبی است. این نرم افزار روی گوشی های هوشمند نصب می شود. باتوجه به ارتباطات کره و اسرائیل به نظر می رسد این نرم افزار دامی برای گردآوری اطلاعات از کاربران است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید