نظر خانم اوباما درباره فیسبوک

دانلود

در این کلیپ اوباما می گوید:ما ملت گوگل و فیسبوک هستیم توی آمریکا و جهان این سایت ها باید همه گیر باشند.
اما متوجه می شوید که حتی بچه های اوباما هم عضو فیسبوک نیستند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید