خصوصیات شبکه های اجتماعی

دانلود

فضای مجازی انسان را از حقیقت جدا می کند.
اشاعه ی فحشا و تزریق شهوات یکی از مهم ترین کارهای این شبکه های اجتماعی است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید