شبکه های اجتماعی-دشمنان پنهان

دانلود

این شبکه های اجتماعی علاوه بر تخریب فرهنگ و افکار یک ملت سیاست های زیر را دنبال می کنند:
شناسایی افزاد برای انجام عملیات های ویژه برای سازمان های جاسوسی غربی
عادت دادن مردم برای اینکه کارهای خود را لحظه به لحظه گزارش داده و اطلاعاتی که توسط سایر سایت های ارتباطی غیر قابل اکتشاف بوده بدین وسیله از مردم استخراج نموده و در اختیار سازمان های اطلاعاتی غربی قرار دهد.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید