جواب فعالیت های مجازی دشمنان را چگونه باید داد

دانلود

باید روی زمین خودمان کار کنیم. اگر ما از نرم افزارهای خودمان استفاده کنیم و خارجی ها را جذب نرم افزارهای خودمان بکنیم بهتر می توانیم روی آنها تاثیر بگذاریم.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید