آخرالزمان در بازی های کامپیوتری

دانلود

شرکت کوما-وار بازی هایی می سازد که عملیات نظامی کشورها را شبیه سازی می کند که عمدتا این عملیات در عراق یا افغانستان در حال اتفاق افتادن است. در این بازی مسلمانان به عنوان تروریست مطرح می شوند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید