ایرانیان چقدر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند

دانلود

در نرم افزار وایبر ایران با 11.8 درصد استفاده از کل ترافیک اولین کشور استفاده کننده از این نرم افزار هستند
در تلگرام ایران با 3.7 درصد دومین کشور استفاده کننده از این نرم افزار هستند
در استفاده از لاین ایران با استفاده 9.2 درصد از کل ترافیک سوم هستند

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید