شبکه های ضد اجتماعی

دانلود

این شبکه های به ظاهر اجتماعی وقت انسان را می گیرند و به جای اینکه مردم را اجتماعی تر کند آنها را از اجتماع دور می کند. به همین دلیل به این نوع نرم افزار ها شبکه های ضد اجتماعی باید گفت.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید