آمریکا

فیلترینگ در کشورها چگونه است

دانلود

بر اساس پژوهشهای انجام شده، بیشترین فیلترینگ پایگاه های اینترنتی در اسرائیل با 97 درصد و بعد از آن انگلستان با 70 درصد، فرانسه 66 درصد، آمریکا 36 درصد را در کشور خود اعمال کرده اند.

تاثیرات فرهنگی و روانی روی کاربران شبکه های اجتماعی

دانلود

شبکه های اجتماعی ابتدا رفتار کاربران را انالیز می کنند و سپس نیازهای او را می سنجند و در راستای این نیاز، اهداف و افکار خود را تزریق می کنند.