ارتباطات

جهاد حقیقی در فضای مجازی- قسمت دوم

دانلود

امروزه فضای مجازی کار هزار ارتش را انجام می دهد.در مقابل حمله ی این فضا باید جهاد کرد. جهاد در فضای مجازی نمی شود و جهاد حقیقی می خواهد.
ابعاد مسائل در فضای مجازی معمولا واقعی نیست چنانچه در فضای مجازی می توان یک خائن را خادم جلوه داد و یا یک انسان مومن را خائن نشان داد.

تهاجم ارتباطی

دانلود

در سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع جنگ اطلاعات، توجه بسیاری از کارشناسان و مسئولین را به خود جلب کرده است . در این جنگ دشمنان با استفاده از خطوط اینترنت به رایانه نفوذ کرده و خسارات جبران ناپذیری را وارد می کنند.