ایران

آخرالزمان در بازی های کامپیوتری

دانلود

شرکت کوما-وار بازی هایی می سازد که عملیات نظامی کشورها را شبیه سازی می کند که عمدتا این عملیات در عراق یا افغانستان در حال اتفاق افتادن است. در این بازی مسلمانان به عنوان تروریست مطرح می شوند.

پشت صحنه برخورد با داده های شبکه های اجتماعی

دانلود

این یک کلیپ از شبکه دو اسراییل است که در حال آموزش دادن رفتار های اجتماعی مردم ایران است که در سازمان جاسوس خود به افسران ارتش اسراییل یاد می دهند.