جاسوسی

شبکه های اجتماعی-دشمنان پنهان

دانلود

این شبکه های اجتماعی علاوه بر تخریب فرهنگ و افکار یک ملت سیاست های زیر را دنبال می کنند:
شناسایی افزاد برای انجام عملیات های ویژه برای سازمان های جاسوسی غربی
عادت دادن مردم برای اینکه کارهای خود را لحظه به لحظه گزارش داده و اطلاعاتی که توسط سایر سایت های ارتباطی غیر قابل اکتشاف بوده بدین وسیله از مردم استخراج نموده و در اختیار سازمان های اطلاعاتی غربی قرار دهد.

تهاجم ارتباطی

دانلود

در سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع جنگ اطلاعات، توجه بسیاری از کارشناسان و مسئولین را به خود جلب کرده است . در این جنگ دشمنان با استفاده از خطوط اینترنت به رایانه نفوذ کرده و خسارات جبران ناپذیری را وارد می کنند.