خانواده

تاثیر رسانه بر رفتار و روان

دانلود

امروزه رسانه ها و فضای مجازی، یکی از مهم ترین و پر دغدغه ترین مباحث جامعه به شمار می آید که در صورت عدم آگاهی و مراقبت های لازم از سوی خانواده ها قطعا ضربه خواهیم خورد.