دشمن

جهاد حقیقی در فضای مجازی- قسمت دوم

دانلود

امروزه فضای مجازی کار هزار ارتش را انجام می دهد.در مقابل حمله ی این فضا باید جهاد کرد. جهاد در فضای مجازی نمی شود و جهاد حقیقی می خواهد.
ابعاد مسائل در فضای مجازی معمولا واقعی نیست چنانچه در فضای مجازی می توان یک خائن را خادم جلوه داد و یا یک انسان مومن را خائن نشان داد.