هویت

هویت در فضای مجازی

دانلود

مولفه های مربوط به معرفی شخص، جامعه یا هر چیزی را هویت می گویند. این هویت ها در فضای مجازی ممکن است به شکل دیگری وجود داشته باشد ولی به هر حال هر شخصی در فضای مجازی دارای یک هویت است.

تاثیرات فرهنگی و روانی روی کاربران شبکه های اجتماعی

دانلود

شبکه های اجتماعی ابتدا رفتار کاربران را انالیز می کنند و سپس نیازهای او را می سنجند و در راستای این نیاز، اهداف و افکار خود را تزریق می کنند.