واتس اپ

ایرانیان چقدر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند

دانلود

در نرم افزار وایبر ایران با 11.8 درصد استفاده از کل ترافیک اولین کشور استفاده کننده از این نرم افزار هستند
در تلگرام ایران با 3.7 درصد دومین کشور استفاده کننده از این نرم افزار هستند
در استفاده از لاین ایران با استفاده 9.2 درصد از کل ترافیک سوم هستند

تاثیرات فرهنگی و روانی روی کاربران شبکه های اجتماعی

دانلود

شبکه های اجتماعی ابتدا رفتار کاربران را انالیز می کنند و سپس نیازهای او را می سنجند و در راستای این نیاز، اهداف و افکار خود را تزریق می کنند.