گوشی

پیشرفت یعنی تولید تکنولوژی

بعضی از افراد فکر می کنند استفاده از محصولات تکنولوژی یک پیشرفت محسوب می شود ولی نمی دانند که کسی که از یک محصول استفاده می کند فقط مصرف کننده است. پیشرفت یعنی تولید یک تکنولوزی و محصولات آن.