دستان پشت پرده فیسبوک

دانلود

فیسبوک یک شبکه اجتماعی صهیونیستی است. در این فیلم نمونه هایی از نماد فراماسونها در آرم ها و شکل های مربوط به فیسبوک خواهید دید.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید