برای کنترل آسیب های فضای مجازی چه باید کرد

دانلود

نرخ رشد اینترنت در جهان 7.9 درصد و در ایران 9 درصد است. ارتباط با دوستان از طریق فضای مجازی منجر به تنهایی گوشه گیری در دنیای واقعی می شود. حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مخاطرات زیادی را به همراه دارد. برای کنترل این مخاطرات چه کاری می توان انجام داد؟

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید