آسیب بازی های رایانه ای-تزریق تصورات غلط در ذهن افراد

دانلود

بازی های رایانه ای تاثیرات فراوانی بر روی افکار و تصورات افراد دارند که این تصورات منجر به تصمیمات نادرست در افراد می شود.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید