ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات

دانلود

دار واقع ینترنت ملی (شبکه ملی اطلاعات) یعنی اینترنت سالم، سریع،امن و ارزان است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید