مستند آسیب های اجتماعی ماهواره و رسانه ها

دانلود

مستند اثیر در مورد آسیب هایی که ماهواره و رسانه می تواند بر خانواده ها وارد کند.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید