مافیاها در بدنه شورای عالی فضای مجازی

دانلود

منظور از مافیاها در شورای عالی فضای مجازی همان کسانی هستند که وقتی از در بیرون میندازی از دیوار وارد می شوند. همان کسانی که نمی گذارند جلسات شورا برگزار بشود و اگر جلسه برگزار شد نمی گذارند دستور جلسه داشته باشد. اگر دستور جلسه داشت نمی گذارند دستور جلسه جدی باشد و اگر دستور جلسه جدی بود نمی گذارند این دستور جلسه به مصوبه تبدیل شود و اگر تصویب شد نمی گذارند دستور جلسه اجرا بشود و ….

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید