تاخر فرهنگی در فضای مجازی

دانلود

موبایل و ابزارهای ارتباطی دیگر وقتی وارد کشور می شود اما فرهنگ استفاده از آن هنوز نیامده است.

پیام خود را ارسال کنید

ایمیل ادرس خود را وارد کنید