وصف آیت‌الله محی‌الدین حائری‌شیرازی(ره) از زبان آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی(ره)

دورۀ اخلاق در فضای مجازی + مستند محی‌الدین
بیانات آیت‌الله مصباح‌یزدی(ره) درباره آیت‌الله حائری‌شیرازی(ره)

دانلود 22.68MB | mp4

ارتباط با پشتیبان دوره

هنوز درخواست پشتیبانی داده نشده است

تصویری
00:08:27 / 83MB
صوتی
00:08:27 / 5MB

تصویری
00:10:59 / 75MB
صوتی
00:10:59 / 7MB

تصویری
00:10:47 / 82MB
صوتی
00:10:47 / 7MB

تصویری
00:13:19 / 82MB
صوتی
00:13:19 / 8MB

تصویری
00:06:59 / 83MB
صوتی
00:06:59 / 4MB

تصویری
00:10:19 / 78MB
صوتی
00:10:19 / 6MB

تصویری
00:11:07 / 84MB
صوتی
00:11:07 / 7MB

تصویری
00:11:35 / 88MB
صوتی
00:11:35 / 7MB

تصویری
00:13:25 / 82MB
صوتی
00:13:25 / 8MB

تصویری
00:12:30 / 86MB
صوتی
00:12:30 / 8MB

تصویری
00:10:58 / 83MB
صوتی
00:10:58 / 7MB

تصویری
00:10:15 / 78MB
صوتی
00:10:15 / 6MB

فیلم مستند محی‌الدین
00:48:58 / 1GB