جلسه اول - مقدمه

دانلود 43.59MB | mp4
اول بریم برای آزمون این جلسه

ارتباط با پشتیبان دوره

هنوز درخواست پشتیبانی داده نشده است

جلسه دوم
00:09:21 / 59MB
جلسه دوم - صوتی
22MB

جلسه سوم
00:12:23 / 79MB
جلسه سوم - صوتی
29MB

جلسه چهارم
00:11:02 / 60MB
جلسه چهارم - صوتی
00:11:02 / 25MB

جلسه پنجم
00:08:41 / 52MB
جلسه پنجم - صوتی
20MB

جلسه ششم
00:10:54 / 58MB
جلسه ششم - صوتی
00:10:54 / 25MB

جلسه هفتم
00:12:22 / 137MB
جلسه هفتم - صوتی
29MB

جلسه هشتم
00:12:43 / 69MB
جلسه هشتم - صوتی
00:12:43 / 29MB

جلسه نهم
00:13:24 / 84MB
جلسه نهم - صوتی
00:13:24 / 31MB

جلسه دهم
00:13:46 / 80MB
جلسه دهم - صوتی
00:13:46 / 32MB